Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Ceny transferowe

W naszej praktyce spotykamy się niemal codziennie z zagadnieniem współpracy międzynarodowej, często realizowanej przez podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej. CNKP współpracuje bowiem z wieloma podmiotami działającymi globalnie. Poza aspektami prawnymi takiej współpracy, szczególną uwagę należy zwrócić także na aspekty podatkowe, związane z problematyką tzw. cen transferowych. 

Świadomość naszych Klientów oraz rosnące rozeznanie tego zagadnienia przez organy podatkowe powoduje, że coraz częściej zagadnienia cen transferowych stają się przedmiotem realizowanych wspólnie projektów. Nie można również zapomnieć o nieustannych zmianach przepisów, w tym regulacji międzynarodowych, dotyczących tej właśnie problematyki. 

Zrealizowaliśmy wspólnie z naszymi Klientami wiele projektów w tym obszarze. Specjalizujemy się w przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych dla naszych Klientów oraz prowadzimy kompleksowe projekty związane z tym zagadnieniem, od fazy wstępnej i analitycznej poprzez przygotowywanie analiz danych porównawczych i samej dokumentacji, po spełnienie obowiązków informacyjnych wobec administracji podatkowej. CNKP może wspomóc Państwa w m.in.:

  • przygotowaniu polityki cen transferowych oraz opracowaniu dokumentacji podatkowych (tzw. lokal file oraz master file);
  • opracowaniu analizy danych porównawczych, która jest aktualnie obowiązkową częścią składową niemal każdej dokumentacji cen transferowych;
  • sporządzeniu informacji o cenach transferowych, które podatnicy przekazują organom podatkowym w ramach realizacji swoich obowiązków sprawozdawczych;
  • reprezentacji w postępowaniach kontrolnych dotyczących problematyki cen transferowych. 

Zapewnienie zgodności warunków, według których realizowane są transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, z warunkami, jakie uzgodniłyby ze sobą podmioty niezależne, nie jest zadaniem łatwym. Niejednokrotnie konieczne jest podjęcie kontaktu z zagranicznym doradcą podatkowym, w celu wspólnego omówienia zasad funkcjonujących w danej grupie kapitałowej. Mamy doświadczenie we współpracy z zagranicznymi partnerami w tym obszarze oraz znana nam jest międzynarodowa praktyka związana z tymi zagadnieniami. Biorąc powyższe pod uwagę, jesteśmy w stanie zaoferować Państwu wysokiej jakości, kompleksowe usługi w tym zakresie. 

Marcin Kowalski | CNKP

Marcin Kowalski