Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Outsourcing księgowy

Ze względu na szybko zmieniające się otoczenie prawne przedsiębiorcom coraz trudniej jest monitorować na bieżąco przepisy dotyczące ich działalności, w tym przede wszystkim w jej aspekcie finansowo-podatkowym. 

Rozwiązaniem tej sytuacji może być szeroko rozumiany outsourcing procesów finansowo-księgowych, który zyskuje coraz większą popularność oraz delegacja tych zadań w ręce specjalistów CNKP. Naszym Klientom oferujemy następujące usługi z tego zakresu:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmujące w szczególności:
  • ewidencjonowanie dowodów księgowych,
  • prowadzenie rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dla celów bilansowych, jak i podatkowych,
  • prowadzenie rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dla celów bilansowych, jak i podatkowych),
  • prowadzenie rejestru VAT zakupu oraz sprzedaży, sporządzenie wymaganych prawem deklaracji i ewidencji na potrzeby rozliczeń VAT,
  • kalkulację miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, sporządzanie deklaracji podatkowych CIT,
  • comiesięczne sporządzanie podstawowej sprawozdawczości (bilans, rachunek zysków i strat), 
 • przygotowywanie sprawozdawczości na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
  i Narodowego Banku Polskiego (NBP), 
 • opracowanie dokumentu polityki rachunkowości jednostki,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
 • wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi,
 • wsparcie podczas procesu badania sprawozdań finansowych,
 • nadzór nad inwentaryzacją składników majątku, pomoc i szkolenia związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji, 
 • nadzorowanie pracowników przedsiębiorcy odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • dostęp online do ksiąg rachunkowych oraz raportów zarządczych,
 • wyprowadzanie zaległości w obszarze księgowym
 • dostęp online do różnych modułów systemu finansowo-księgowego.

Marcin Kowalski