Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Inwestycje budowlane oraz nieruchomości

CNKP posiada praktyczne doświadczenia w prawnej obsłudze procesów inwestycyjnych dotyczących nieruchomości. Wiele lat współpracy z różnymi podmiotami z tej branży, w tym ze spółdzielniami mieszkaniowymi, spowodowało, że możemy Państwu zaoferować naszą wiedzę i pomoc przejawiającą się w:

  • opracowaniu, analizie i opiniowaniu umów zawieranych w trakcie procesów inwestycyjnych, takich jak np. umowy o roboty budowlane, umowy wykonawcze, umowy z podwykonawcami, umowy o sprawowanie nadzoru, umowy konsorcjum, umowy na media, umowy deweloperskie,
  • weryfikacji, zgłaszaniu i dochodzeniu roszczeń związanych z realizacją inwestycji,
  • reprezentacji w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń w procesie budowlanym,
  • reprezentacji w sporach wynikających z realizacji kontraktów przed sądami i arbitrażem,
  • badaniu stanu prawnego nieruchomości (badanie treści wpisów praw i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej nieruchomości),
  • reprezentacji w sądowych postępowaniach wieczystoksięgowych, m.in. w postępowaniach w przedmiocie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • opracowaniu i opiniowaniu umów dotyczących nieruchomości, w szczególności umów sprzedaży nieruchomości, w tym umów przedwstępnych lub warunkowych, umów deweloperskich, umów rezerwacyjnych,
  • redagowaniu i opiniowaniu umów najmu lokali handlowych, powierzchni biurowych, lokali mieszkalnych oraz umów dzierżawy, uwzględniających indywidualne cechy nieruchomości i potrzeby Klienta,
  • redagowaniu i opiniowaniu umów współwłaścicieli nieruchomości regulujących ich wzajemne prawa i obowiązki, w tym tzw. umów quad usum.

Sylwia Piela

Agata Cichońska-Wyleżoł