Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Pobór podatku źródła po 1 stycznia 2019 roku

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity zmian z dnia 23 października 2018 roku, Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, dalej jako ustawa o CIT), która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, poniżej chcielibyśmy zasygnalizować Państwu najważniejsze zmiany dotyczące zasad poboru podatku u źródła, w tym w szczególności zmiany w zakresie mechanizmu poboru podatku źródła.

Przede wszystkim zwrócić należy uwagę na nową zasadę poboru podatku u źródła, w przypadku gdy wypłaty na rzecz nierezydenta przekroczą w roku podatkowym limit 2 mln PLN (art. 26 ust. 1 ustawy o CIT). 

W sytuacji bowiem, gdy płatności realizowane na rzecz nierezydenta w roku podatkowym przekroczą 2 mln zł, płatnik będzie (co do zasady) zobowiązany do poboru podatku w pełnej wysokości według stawki wynikającej z polskich przepisów (20% lub 19%). Niepobranie podatku u źródła lub zastosowanie obniżonej stawki podatku jest wprawdzie nadal możliwe, ale ustawodawca sformułował szereg dodatkowych warunków, od spełnienia których uzależnił taką możliwość. W przypadku natomiast płatności poniżej 2 mln PLN istnieje możliwość skorzystania z obniżonych stawek podatku u źródła lub zwolnienia (lub niepobrania podatku), jeżeli płatnik posiada oryginał certyfikatu rezydencji odbiorcy należności oraz dochowa należytej staranności w trakcie analizy potwierdzającej zasadność skorzystania ze zwolnienia czy obniżenia stawki podatku. 

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia należytej staranności. Z powodu braku ustawowej definicji, dla prawidłowego określenia zakresu obowiązku, jaki ciążyć będzie na płatnikach możliwe jest, w naszej ocenie, odwołanie się do dotychczasowej praktyki w zakresie należytej staranności wypracowanej na gruncie przepisów innych ustaw (np. wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące należytej staranności w podatku VAT) oraz z drugiej strony możliwe jest odniesienie się do nowych wymagań w zakresie podatku u źródła, wynikających ze znowelizowanej ustawy o CIT. Jednym ze sposobów na kompleksowe uregulowanie tego zagadnienia może być opracowanie i stosowanie wewnętrznej procedury poboru podatku u źródła, w której szczegółowo ustalone zostaną zasady, w oparciu o które płatnik dokonywał będzie oceny, czy jest on uprawniony do obniżenia stawki podatku u źródła, zastosowania zwolnienia lub niepobrania podatku u źródła. 

Zakres zmian dotyczących zasad poboru podatku u źródła jest na tyle szeroki, że przedstawienie wszystkich istotny aspektów tej nowelizacji w skrótowej formie nie jest niestety możliwe. Ustawodawca wprowadził też szereg sankcji, w tym karno-skarbowych, za nieprzestrzeganie nowych regulacji w tym obszarze. 

Zachęcamy Państwa zatem do weryfikacji wewnętrznych procedur związanych z tematyką poboru podatku u źródła.

Na Państwa życzenie chętnie udzielimy dalszych informacji w tym zakresie.